DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 พระนครศรีอยุธยา5,4111,75432.4283847.7810410,767103.5310810,992101.781,69331.2987451.62939,629103.5410210,520103.141,23922.9060548.83434,392102.14383,73198.1896317.8043945.59353,618103.37424,388104.48
 ท่าเรือ1,38899271.4751652.0210811,616107.569910,456105.6287462.9745151.6011512,265106.65818,547105.5283059.8036043.3710811,167103.40767,954104.6657541.4328249.04778,361108.58545,894109.15
 นครหลวง1,48296765.2544145.609410,040106.81909,333103.7086358.2341447.9710411,125106.97848,910106.0785957.9646954.60727,811108.49646,983109.1147732.1924952.20373,942106.54374,009108.35
 บางไทร2,0691,47971.4871848.5515416,547107.4513514,447107.011,52973.9072547.4214515,677108.1212613,641108.261,38566.9465947.5813614,742108.409910,892110.021,24360.0856245.2111012,141110.37849,030107.50
 บางบาล1,19371559.9335449.51737,873107.85474,950105.3294178.8846148.999710,508108.33707,573108.1972160.4437952.57606,531108.85495,146105.0252544.0124646.86444,670106.14404,248106.20
 บางปะอิน4,1402,69165.001,39651.8828330,185106.6623024,231105.352,48860.101,28951.8127929,540105.8821922,946104.781,60538.7782451.3412112,794105.7411812,174103.171,22829.6659248.2110511,018104.939910,111102.13
 บางปะหัน1,5631,16074.2252445.1711312,165107.6511612,477107.561,10870.8951246.2110611,175105.4210911,701107.3576348.8236447.71667,133108.08394,271109.5163940.8825239.44373,939106.46383,997105.18
 ผักไห่1,06766862.6128542.66616,456105.84697,200104.3554951.4522841.53464,974108.13454,751105.5840437.8618746.29323,410106.56222,292104.1828326.5212142.76161,787111.69121,252104.33
 ภาชี1,19360250.4627946.35647,041110.02687,350108.0964053.6523937.34484,924102.58575,763101.1139132.7721053.71323,359104.97191,984104.4233728.2516849.85252,561102.44212,06698.38
 ลาดบัวหลวง1,71490652.8641345.58666,727101.92828,485103.4880647.0236645.41565,978106.75585,935102.3373743.0030741.66545,588103.48353,622103.4959734.8325843.22363,57499.28272,784103.11
 วังน้อย2,6941,06239.4252349.25838,750105.42717,581106.771,25546.5956645.1012613,071103.7410811,392105.4897336.1249250.57606,479107.98565,923105.7771926.6927137.69505,292105.84434,26299.12
 เสนา2,8051,18542.2564054.01868,973104.34626,546105.581,31246.7776358.1611011,949108.639910,647107.5587731.2748455.19313,240104.52272,960109.6381929.2041150.18353,751107.17313,323107.19
 บางซ้าย68231345.8915348.88181,919106.61282,984106.5730845.1614547.08222,321105.50252,628105.1219528.598141.54101,082108.20141,449103.5016424.058048.78101,066106.606622103.67
 อุทัย2,3521,35357.5363947.2312312,954105.3212613,279105.391,26853.9156644.6410511,062105.3510410,849104.3297641.5045346.41565,790103.39525,365103.1774631.7232743.83474,933104.96444,598104.50
 มหาราช77948362.0016534.16444,532103.00666,979105.7428436.4612744.72202,061103.05252,700108.0026734.279736.33111,02993.55141,39699.7115620.034931.41181,70994.94548797.40
 บ้านแพรก32217754.9710861.02161,713107.06272,830104.8121867.7011753.67222,365107.50242,620109.1718156.219653.04212,242106.76232,568111.6516651.559557.23242,620109.17192,065108.68
 รวมทั้งหมด30,85416,50753.507,99248.421,490158,258106.211,424150,120105.4216,13652.307,84348.611,494158,624106.171,336141,123105.6312,40340.206,06748.9291396,789106.0174578,710105.659,63731.234,40245.6870674,982106.2160263,136104.88
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564