DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
เขต 14502015.001260.00735.0000.00194.22
เขต 234919526.32631.58631.58210.53123.44
เขต 332743613.951739.531534.88511.63329.79
เขต 446621314.29419.05419.051047.6281.72
เขต 547817211.7615.88529.41952.9461.26
เขต 635218527.78422.22950.0000.00133.69
เขต 74631815.56738.89633.33422.22132.81
เขต 846531722.581032.261238.7126.45224.73
เขต 96381121816.072724.115448.211311.618112.70
เขต 104893725.4138.111437.841848.65173.48
เขต 113831616.25212.50318.751062.5051.31
เขต 1244028310.71932.1400.001657.1492.05
รวมทั้งหมด5,3003805414.2110226.8413535.538923.422374.47
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2563