DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
นครศรีธรรมราช130400.0000.0000.004100.0000.00
กระบี่46300.0000.00133.33266.6712.17
พังงา36000.0000.0000.0000.0000.00
ภูเก็ต6200.00150.0000.00150.00116.67
สุราษฎร์ธานี974125.0000.00125.00250.0011.03
ระนอง18100.0000.001100.0000.0015.56
ชุมพร50200.00150.0000.00150.0012.00
รวมทั้งหมด3831616.25212.50318.751062.5051.31
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2563