DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
สมุทรปราการ26200.0000.002100.0000.0027.69
ชลบุรี49200.0000.002100.0000.0024.08
ระยอง37200.00150.00150.0000.0025.41
จันทบุรี342150.0000.00150.0000.0012.94
ตราด28000.0000.0000.0000.0000.00
ฉะเชิงเทรา744250.00125.00125.0000.0022.70
ปราจีนบุรี556233.33233.33233.3300.0047.27
สระแก้ว49000.0000.0000.0000.0000.00
รวมทั้งหมด35218527.78422.22950.0000.00133.69
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2563