DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
ราชบุรี75200.0000.0000.002100.0000.00
กาญจนบุรี72200.0000.0000.002100.0000.00
สุพรรณบุรี803133.3300.00133.33133.3311.25
นครปฐม90200.00150.00150.0000.0022.22
สมุทรสาคร22100.0000.0000.001100.0000.00
สมุทรสงคราม26100.0000.001100.0000.0013.85
เพชรบุรี69300.0000.00266.67133.3322.90
ประจวบคีรีขันธ์443133.3300.0000.00266.6700.00
รวมทั้งหมด47817211.7615.88529.41952.9461.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2563