DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
นนทบุรี237114.29342.8600.00342.86313.04
ปทุมธานี353133.3300.00133.33133.3312.86
พระนครศรีอยุธยา121300.00133.3300.00266.6710.83
อ่างทอง43000.0000.0000.0000.0000.00
ลพบุรี102400.0000.00375.00125.0032.94
สิงห์บุรี3311100.0000.0000.0000.0000.00
สระบุรี70200.0000.0000.002100.0000.00
นครนายก39100.0000.0000.001100.0000.00
รวมทั้งหมด46621314.29419.05419.051047.6281.72
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2563