DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
เชียงใหม่89000.0000.0000.0000.0000.00
ลำพูน17000.0000.0000.0000.0000.00
ลำปาง59300.003100.0000.0000.0035.08
แพร่57400.00375.00125.0000.0047.02
น่าน80300.00133.33266.6700.0033.75
พะเยา36100.0000.001100.0000.0012.78
เชียงราย70300.00266.67133.3300.0034.29
แม่ฮ่องสอน426116.67350.00233.3300.00511.90
รวมทั้งหมด4502015.001260.00735.0000.00194.22
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 ตุลาคม 2563