DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ ไตรรมาสที่ 1 ไตรรมาสที่ 2 ไตรรมาสที่ 3 ไตรรมาสที่ 4 รวมผลงาน
ศูนย์อนามัยที่ 137105225801,473
ศูนย์อนามัยที่ 21570258185600
ศูนย์อนามัยที่ 358708781,1252,590
ศูนย์อนามัยที่ 410337
ศูนย์อนามัยที่ 541905786021,599
ศูนย์อนามัยที่ 61370226269632
ศูนย์อนามัยที่ 71070214309630
ศูนย์อนามัยที่ 827606148151,705
ศูนย์อนามัยที่ 91600217255632
ศูนย์อนามัยที่ 101170187221525
ศูนย์อนามัยที่ 1122703604781,065
ศูนย์อนามัยที่ 1224903774161,042
สสม.80203015,890
รวมทั้งหมด12,50812,50012,52012,53028,390
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 2 กรกฎาคม 2563