DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย


# ตัวชี้วัด 25652566
ร้อยละของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 0.7194.44