DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย


# ตัวชี้วัด 25652566
ร้อยละของโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 8.4141.67