DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย


# ตัวชี้วัด 25652566
ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 20.7234.52