DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
จำนวนโรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ระดับมาตรฐานขึ้นไป)
ร้อยละ จำนวนโรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ระดับมาตรฐาน)
จำนวนโรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ระดับดีเยี่ยม)
จำนวนโรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ระดับท้าทาย)
จำนวนโรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(รอการประเมิน)
1เขต 11076661.6832142041
2เขต 2493163.27214618
3เขต 3564987.50215327
4เขต 4795265.8228131127
5เขต 5696188.41322188
6เขต 6797189.87259378
7เขต 7817896.301349163
8เขต 8926671.7432161826
9เขต 9917178.0231152520
10เขต 10744966.2223151125
11เขต 11865462.7934101032
12เขต 12836173.494371122
13เขต 1314857.143416
14รวมทั้งหมด96071774.69319192206243

หมายเหตุ:
ข้อมูลของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)

วันที่ประมวลผล :7 กุมภาาพันธ์ 2567