DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ตารางข้อมูลช่วงอายุ
# ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
1255440.0018.70
2255640.0026.70
3255950.0027.80
4256150.0054.42

ที่มา : DoH Dashboard (กรมอนามัย)
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2562