DoH Dashboard กรมอนามัย

เลือกปีงบประมาณ


ตารางข้อมูลช่วงอายุ
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2561
# ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)

ที่มา : DoH Dashboard (กรมอนามัย)


วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล