DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด จำนวน อปท.ทั้งหมด ประเด็น EHA1000 ร้อยละ ประเด็น EHA2000 ร้อยละ ประเด็น EHA3000 ร้อยละ ประเด็น EHA4000 ร้อยละ ประเด็น EHA5000 ร้อยละ ประเด็น EHA6000 ร้อยละ ประเด็น EHA7000 ร้อยละ ประเด็น EHA8000 ร้อยละ ประเด็น EHA9000 ร้อยละ จํานวน อบท. ที่ผ่านเกณ ร้อยละ
ประเด็น EHA1001 ประเด็น EHA1002 ประเด็น EHA1003 ประเด็น EHA2001 ประเด็น EHA2002 ประเด็น EHA2003 ประเด็น EHA3001 ประเด็น EHA3002 ประเด็น EHA4001 ประเด็น EHA4002 ประเด็น EHA4003 ประเด็น EHA9001 ประเด็น EHA9002 ประเด็น EHA9003 ประเด็น EHA9004 ประเด็น EHA9005
ขอนแก่น8484216.673217.14101.191621741.6722.3889.5255.9511.193331113.103238.10
มหาสารคาม1922231.5813021.05015.2641342.11210.53210.53210.5315.260210015.791263.16
ร้อยเอ็ด7365116.4491216.44124.111521138.3622.741013.70810.9622.745341017.813852.05
กาฬสินธุ์7952110.131001.27000.00123221.5222.5322.5322.5300.004221011.392227.85
รวมทั้งหมด2552113615.6914639.02231.964783334.5183.14228.63176.6741.571210103114.1210440.78
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 29 กันยายน 2563