DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003)

ปีงบประมาณ

อปท. ผ่านการประเมิน EHA 1000 ร้อยละ 70 ขึ้นไป เท่ากับ      
อปท. ผ่านการประเมิน EHA 1000 ร้อยละ 50-69 เท่ากับ      
อปท. ผ่านการประเมิน EHA 1000 น้อยกว่าร้อยละ 50 เท่ากับ      
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ เขต/จังหวัด จํานวน อปท. ทั้งหมด
ที่สมัคร เข้าร่วม การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
จำนวน อปท. ทั้งหมด
ที่ผ่านเกณฑ์
ร้านอาหารสะอาด : EHA 1001
(แห่ง)
จำนวน อปท.ที่ผ่านเกณฑ์
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร : EHA 1001
(แห่ง)
ร้อยละ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จำาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร : EHA 1001
จำนวน อปท. ทั้งหมด
ที่ผ่านเกณฑ์
ตลาดสดน่าซื้อ : EHA 1002
(แห่ง)
จำนวน อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในตลาด : EHA 1002 (แห่ง)
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในตลาด : EHA 1002
จำนวน อปท. ทั้งหมด
ที่ผ่านเกณฑ์
อาหารริมบาทวิถี : EHA 1003
(แห่ง)
จำนวนอปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : EHA 1003
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : EHA 1003
จํานวน อปท.
ทั้งหมด
ที่ผ่านเกฑ์อาหารรมิบาทวิถี : EHA 1003
(Street Food Good Health) (แห่ง)
จํานวน อปท.
ที่จัดพื้นที่บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
ที่ได้มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร (แห่ง)
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์
อาหารริมบาทวิถี : EHA 1003
(Street Food Good Health)
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
1 เขต 1 68 30 44.12 61 27 44.26 10 4 40.00 5 3 60.00 4 4 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
2 เขต 2 15 12 80.00 10 7 70.00 6 6 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
3 เขต 3 34 19 55.88 19 10 52.63 8 4 50.00 16 8 50.00 1 1 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
4 เขต 4 15 7 46.67 10 3 30.00 4 4 100.00 3 2 66.67 1 1 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
5 เขต 5 26 17 65.38 18 11 61.11 8 6 75.00 6 5 83.33 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
6 เขต 6 52 42 80.77 35 27 77.14 12 10 83.33 7 6 85.71 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
7 เขต 7 12 9 75.00 8 6 75.00 2 2 100.00 4 3 75.00 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
8 เขต 8 11 7 63.64 6 3 50.00 3 3 100.00 4 3 75.00 1 1 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
9 เขต 9 22 20 90.91 17 16 94.12 3 2 66.67 2 2 100.00 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
10 เขต 10 6 6 100.00 1 1 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
11 เขต 11 30 21 70.00 22 15 68.18 8 6 75.00 4 3 75.00 3 3 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
12 เขต 12 35 5 14.29 33 4 12.12 0 0 0.00 2 0 0.00 3 3 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รวม 326 195 59.82 240 130 54.17 68 51 75.00 55 37 67.27 23 23 100.00
หมายเหตุ:
รายการข้อมูล 1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครขอรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003) ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทั้งหมด (A)
รายการข้อมูล 2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และมีการนำเข้าข้อมูลในระบบ DoH Dashboard (B)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด: (B/A)x100


เป้าหมาย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครขอรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003)

แหล่งข้อมูล:
DoH Dashboard กรมอนามัย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย)

วันที่ประมวลผล:
18 ธันวาคม 2563