DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003)

ปีงบประมาณ

อปท. ผ่านการประเมิน EHA 1000 ร้อยละ 65 ขึ้นไป เท่ากับ      
อปท. ผ่านการประเมิน EHA 1000 ร้อยละ 50-64 เท่ากับ      
อปท. ผ่านการประเมิน EHA 1000 น้อยกว่าร้อยละ 50 เท่ากับ      
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ เขต/จังหวัด จํานวน อปท. ทั้งหมด
ที่สมัคร เข้าร่วม การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
จำนวน อปท. ทั้งหมด
ที่ผ่านเกณฑ์
ร้านอาหารสะอาด : EHA 1001
(แห่ง)
จำนวน อปท.ที่ผ่านเกณฑ์
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร : EHA 1001
(แห่ง)
ร้อยละ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานที่จำาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร : EHA 1001
จำนวน อปท. ทั้งหมด
ที่ผ่านเกณฑ์
ตลาดสดน่าซื้อ : EHA 1002
(แห่ง)
จำนวน อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในตลาด : EHA 1002 (แห่ง)
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารในตลาด : EHA 1002
จำนวน อปท. ทั้งหมด
ที่ผ่านเกณฑ์
อาหารริมบาทวิถี : EHA 1003
(แห่ง)
จำนวนอปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : EHA 1003
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : EHA 1003
จํานวน อปท.
ทั้งหมด
ที่ผ่านเกฑ์อาหารรมิบาทวิถี : EHA 1003
(Street Food Good Health) (แห่ง)
จํานวน อปท.
ที่จัดพื้นที่บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
ที่ได้มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร (แห่ง)
ร้อยละ อปท.
ที่ผ่านเกณฑ์
อาหารริมบาทวิถี : EHA 1003
(Street Food Good Health)
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
1 เขต 1 108 65 60.19 102 59 57.84 11 8 72.73 5 4 80.00 4 4 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
2 เขต 2 27 23 85.19 19 15 78.95 5 5 100.00 5 4 80.00 0 0 0.00
3 เขต 3 48 33 68.75 22 16 72.73 11 6 54.55 28 19 67.86 1 1 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
4 เขต 4 41 22 53.66 29 15 51.72 12 4 33.33 10 5 50.00 1 1 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
5 เขต 5 32 24 75.00 18 13 72.22 8 5 62.50 8 7 87.50 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
6 เขต 6 104 101 97.12 71 68 95.77 30 29 96.67 15 15 100.00 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
7 เขต 7 40 25 62.50 25 16 64.00 18 11 61.11 6 4 66.67 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
8 เขต 8 62 40 64.52 36 23 63.89 21 17 80.95 22 12 54.55 1 1 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
9 เขต 9 98 87 88.78 59 47 79.66 30 30 100.00 29 28 96.55 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
10 เขต 10 57 22 38.60 33 11 33.33 24 8 33.33 11 4 36.36 2 2 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
11 เขต 11 60 44 73.33 50 33 66.00 25 19 76.00 21 14 66.67 3 3 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
12 เขต 12 90 41 45.56 73 26 35.62 11 6 54.55 18 13 72.22 3 3 100.00 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
รวม 767 527 68.71 537 342 63.69 206 148 71.84 178 129 72.47 23 23 100.00
หมายเหตุ:
รายการข้อมูล 1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครขอรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003) ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ทั้งหมด (A)
รายการข้อมูล 2: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003) ระดับพื้นฐานขึ้นไป ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง และมีการนำเข้าข้อมูลในระบบ DoH Dashboard (B)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด: (B/A)x100


เป้าหมาย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครขอรับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003)

แหล่งข้อมูล:
DoH Dashboard กรมอนามัย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย)

วันที่ประมวลผล:
7 พฤษภาคม 2563