DoH Dashboard กรมอนามัย

อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1029,8090.003,9993,4863,1833,7793,6703,1832,9082,8512,11763300
 เขต 2018,4170.001,9622,1901,9462,4792,4302,0861,6801,7521,40648501
 เขต 3015,7270.001,9481,9971,7561,9181,8071,7561,3621,3631,18363700
 เขต 4027,4850.003,4923,6662,8823,2792,9612,8792,5442,5402,38086200
 เขต 5028,1520.004,0643,5613,0313,2732,9712,9982,7692,9271,82273510
 เขต 6030,4230.004,3483,6083,2923,6683,2093,2002,9232,8812,47781700
 เขต 7028,6290.003,5423,5503,1313,2903,1703,3472,7592,8492,08191000
 เขต 8029,0980.003,0533,1993,6014,1923,5943,1232,3672,5422,2751,15020
 เขต 9037,1150.004,8064,5924,1414,3674,3223,9093,1493,6752,9351,21720
 เขต 10025,0900.003,4593,1402,7963,0392,9422,7412,2462,0771,68196900
 เขต 11020,5530.002,5202,5602,4792,6062,4012,0901,7481,8811,59767001
 เขต 12021,0710.002,6302,8632,5092,6232,4372,2251,7511,9421,47461700
 เขต 13000.00000000000000
 รวมทั้งหมด0311,5690.0039,82338,41234,74738,51335,91433,53728,20629,28023,4289,70252

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน รายใหม่ในปีงบประมาณ
B หมายถึง จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดทุกกล่มอายุ่
สูตรคำนวณ : A X 100,000 / B
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รหัส ICD10 3 หลักแรก เป็น E10-E14
- ใช้ประชากรทะเบียนราษฎร์

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567