DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

sadsad

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) ฟันดีไม่มีผุ (A) ร้อยละ
1เมืองเชียงราย337.00 298.00 88.43
2เวียงชัย48.00 40.00 83.33
3เชียงของ293.00 263.00 89.76
4เทิง285.00 228.00 80.00
5พาน261.00 164.00 62.84
6ป่าแดด76.00 70.00 92.11
7แม่จัน320.00 261.00 81.56
8เชียงแสน115.00 87.00 75.65
9แม่สาย521.00 417.00 80.04
10แม่สรวย238.00 172.00 72.27
11เวียงป่าเป้า104.00 79.00 75.96
12พญาเม็งราย156.00 113.00 72.44
13เวียงแก่น148.00 102.00 68.92
14ขุนตาล166.00 137.00 82.53
15แม่ฟ้าหลวง287.00 209.00 72.82
16แม่ลาว85.00 50.00 58.82
17เวียงเชียงรุ้ง77.00 62.00 80.52
18ดอยหลวง30.00 25.00 83.33
19รวมทั้งหมด3,547.00 2,777.00 78.29
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental)
B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก
และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565