DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

sadsad

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) ฟันดีไม่มีผุ (A) ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่622.00 390.00 62.70
2จอมทอง260.00 185.00 71.15
3แม่แจ่ม513.00 332.00 64.72
4เชียงดาว721.00 478.00 66.30
5ดอยสะเก็ด580.00 425.00 73.28
6แม่แตง421.00 278.00 66.03
7แม่ริม558.00 367.00 65.77
8สะเมิง259.00 181.00 69.88
9ฝาง949.00 711.00 74.92
10แม่อาย412.00 211.00 51.21
11พร้าว525.00 460.00 87.62
12สันป่าตอง748.00 600.00 80.21
13สันกำแพง422.00 338.00 80.09
14สันทราย382.00 328.00 85.86
15หางดง402.00 326.00 81.09
16ฮอด216.00 138.00 63.89
17ดอยเต่า308.00 275.00 89.29
18อมก๋อย433.00 337.00 77.83
19สารภี381.00 319.00 83.73
20เวียงแหง330.00 257.00 77.88
21ไชยปราการ540.00 350.00 64.81
22แม่วาง359.00 269.00 74.93
23แม่ออน100.00 89.00 89.00
24ดอยหล่อ172.00 155.00 90.12
25กัลยาณิวัฒนา154.00 124.00 80.52
26รวมทั้งหมด10,767.00 7,923.00 73.59
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental)
B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก
และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2560
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565