DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

sadsad

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) ฟันดีไม่มีผุ (A) ร้อยละ
1เมืองอุดรธานี625.00 411.00 65.76
2กุดจับ274.00 159.00 58.03
3หนองวัวซอ276.00 156.00 56.52
4กุมภวาปี238.00 136.00 57.14
5โนนสะอาด123.00 89.00 72.36
6หนองหาน422.00 231.00 54.74
7ทุ่งฝน224.00 120.00 53.57
8ไชยวาน45.00 27.00 60.00
9ศรีธาตุ134.00 59.00 44.03
10วังสามหมอ172.00 147.00 85.47
11บ้านดุง437.00 348.00 79.63
12บ้านผือ556.00 384.00 69.06
13น้ำโสม19.00 5.00 26.32
14เพ็ญ590.00 333.00 56.44
15สร้างคอม135.00 88.00 65.19
16หนองแสง99.00 87.00 87.88
17นายูง60.00 38.00 63.33
18พิบูลย์รักษ์25.00 20.00 80.00
19กู่แก้ว37.00 23.00 62.16
20ประจักษ์ศิลปาคม46.00 36.00 78.26
21รวมทั้งหมด4,537.00 2,897.00 63.85
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental)
B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก
และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565