DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

sadsad

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) ฟันดีไม่มีผุ (A) ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น4,367.00 3,710.00 84.96
2บ้านฝาง467.00 413.00 88.44
3พระยืน402.00 368.00 91.54
4หนองเรือ1,225.00 1,060.00 86.53
5ชุมแพ1,069.00 1,025.00 95.88
6สีชมพู551.00 405.00 73.50
7น้ำพอง1,000.00 829.00 82.90
8อุบลรัตน์346.00 252.00 72.83
9กระนวน836.00 739.00 88.40
10บ้านไผ่1,297.00 1,037.00 79.95
11เปือยน้อย269.00 209.00 77.70
12พล1,199.00 907.00 75.65
13แวงใหญ่250.00 186.00 74.40
14แวงน้อย170.00 126.00 74.12
15หนองสองห้อง1,021.00 839.00 82.17
16ภูเวียง654.00 584.00 89.30
17มัญจาคีรี575.00 486.00 84.52
18ชนบท487.00 388.00 79.67
19เขาสวนกวาง312.00 260.00 83.33
20ภูผาม่าน264.00 181.00 68.56
21ซำสูง193.00 132.00 68.39
22โคกโพธิ์ไชย262.00 178.00 67.94
23หนองนาคำ215.00 210.00 97.67
24บ้านแฮด374.00 348.00 93.05
25โนนศิลา201.00 145.00 72.14
26เวียงเก่า135.00 110.00 81.48
27รวมทั้งหมด18,141.00 15,127.00 83.39
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental)
B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก
และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565