DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

sadsad

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) ฟันดีไม่มีผุ (A) ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่227.00 125.00 55.07
2จอมทอง429.00 288.00 67.13
3แม่แจ่ม368.00 182.00 49.46
4เชียงดาว414.00 312.00 75.36
5ดอยสะเก็ด126.00 92.00 73.02
6แม่แตง397.00 292.00 73.55
7แม่ริม266.00 141.00 53.01
8สะเมิง109.00 67.00 61.47
9ฝาง736.00 560.00 76.09
10แม่อาย48.00 23.00 47.92
11พร้าว208.00 177.00 85.10
12สันป่าตอง380.00 258.00 67.89
13สันกำแพง242.00 185.00 76.45
14สันทราย402.00 344.00 85.57
15หางดง504.00 411.00 81.55
16ฮอด191.00 105.00 54.97
17ดอยเต่า255.00 209.00 81.96
18อมก๋อย294.00 228.00 77.55
19สารภี261.00 190.00 72.80
20เวียงแหง205.00 132.00 64.39
21ไชยปราการ213.00 103.00 48.36
22แม่วาง53.00 25.00 47.17
23แม่ออน71.00 60.00 84.51
24ดอยหล่อ96.00 83.00 86.46
25กัลยาณิวัฒนา92.00 72.00 78.26
26รวมทั้งหมด6,587.00 4,664.00 70.81
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental)
B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก
และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565