DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

sadsad

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (B) ฟันดีไม่มีผุ (A) ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น2,736.00 2,185.00 79.86
2บ้านฝาง410.00 338.00 82.44
3พระยืน309.00 277.00 89.64
4หนองเรือ958.00 827.00 86.33
5ชุมแพ1,050.00 923.00 87.90
6สีชมพู355.00 232.00 65.35
7น้ำพอง792.00 645.00 81.44
8อุบลรัตน์376.00 261.00 69.41
9กระนวน458.00 354.00 77.29
10บ้านไผ่569.00 418.00 73.46
11เปือยน้อย223.00 181.00 81.17
12พล1,075.00 693.00 64.47
13แวงใหญ่318.00 243.00 76.42
14แวงน้อย223.00 126.00 56.50
15หนองสองห้อง459.00 297.00 64.71
16ภูเวียง577.00 441.00 76.43
17มัญจาคีรี494.00 443.00 89.68
18ชนบท153.00 128.00 83.66
19เขาสวนกวาง312.00 232.00 74.36
20ภูผาม่าน89.00 68.00 76.40
21ซำสูง199.00 131.00 65.83
22โคกโพธิ์ไชย237.00 169.00 71.31
23หนองนาคำ22.00 21.00 95.45
24บ้านแฮด152.00 110.00 72.37
25โนนศิลา75.00 52.00 69.33
26เวียงเก่า128.00 105.00 82.03
27รวมทั้งหมด12,749.00 9,900.00 77.65
หมายเหตุ:
- ใช้ข้อมูลล่าสุดของการตรวจฟันในปีงบประมาณ(แฟ้ม Dental)
B = จำนวนเด็กที่มีอายุ 12 ปี ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก
และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ Person Type Area (“1”,“3”) และ Person Discharge = “9” , ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (d_update) , ไม่นับซ้ำ (distinct) hospcode + pid และแฟ้ม dental มี provider type=02,06 เงื่อนไขคุณภาพแฟ้ม dental PFILLING+PEXTRACT+PCARIES <=28 , PTEETH= 1 – 28 และ PCARIES+ PFILLING <=PTEETH
A = นับจำนวนเด็กจากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไข คือ PFILLING>=0 และ PEXTRACT=0 และPCARIES=0

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 8 เมษายน 2560
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565