DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 111,512.00 7,526.00 65.38
2เขต 210,583.00 6,807.00 64.32
3เขต 38,546.00 6,294.00 73.65
4เขต 49,362.00 5,936.00 63.41
5เขต 59,710.00 6,534.00 67.29
6เขต 614,997.00 11,022.00 73.49
7เขต 714,485.00 10,363.00 71.54
8เขต 823,410.00 18,326.00 78.28
9เขต 922,115.00 15,174.00 68.61
10เขต 1017,239.00 12,577.00 72.96
11เขต 1122,596.00 16,270.00 72.00
12เขต 1222,531.00 14,731.00 65.38
13เขต 130.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด187,086.00 131,560.00 70.32
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 กรกฎาคม 2567
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567