DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 110,428.00 7,143.00 68.50
2เขต 29,799.00 6,167.00 62.93
3เขต 311,783.00 8,078.00 68.56
4เขต 410,179.00 6,603.00 64.87
5เขต 511,042.00 7,495.00 67.88
6เขต 617,451.00 12,926.00 74.07
7เขต 716,742.00 12,820.00 76.57
8เขต 819,428.00 13,650.00 70.26
9เขต 916,157.00 9,840.00 60.90
10เขต 1019,217.00 13,821.00 71.92
11เขต 1117,798.00 11,307.00 63.53
12เขต 1218,077.00 10,902.00 60.31
13สสม.0.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด178,101.00 120,752.00 67.80
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 กุมภาพันธ์ 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2562