DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 116,036.00 11,294.00 70.43
2เขต 215,148.00 9,219.00 60.86
3เขต 311,560.00 7,803.00 67.50
4เขต 417,550.00 11,911.00 67.87
5เขต 521,138.00 14,680.00 69.45
6เขต 628,641.00 21,285.00 74.32
7เขต 725,216.00 19,426.00 77.04
8เขต 830,423.00 23,410.00 76.95
9เขต 928,612.00 19,324.00 67.54
10เขต 1027,821.00 20,755.00 74.60
11เขต 1127,290.00 17,053.00 62.49
12เขต 1222,881.00 12,901.00 56.38
13รวมทั้งหมด272,316.00 189,061.00 69.43
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา : DoH Dashboard (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล :: 30 มิถุนายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2561