DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 129,351.00 18,275.00 62.26
2เขต 213,751.00 7,945.00 57.78
3เขต 312,229.00 6,775.00 55.40
4เขต 424,420.00 13,955.00 57.15
5เขต 516,114.00 8,731.00 54.18
6เขต 636,440.00 22,980.00 63.06
7เขต 737,389.00 26,153.00 69.95
8เขต 826,376.00 17,457.00 66.19
9เขต 930,462.00 18,932.00 62.15
10เขต 1036,003.00 24,809.00 68.91
11เขต 1122,468.00 12,216.00 54.37
12เขต 1224,498.00 10,865.00 44.35
13รวมทั้งหมด309,501.00 189,093.00 61.10
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565