DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1มหาชัย71.00 50.00 70.42
2บ้านบ่อ3.00 3.00 100.00
3บางโทรัด0.00 0.00 0.00
4กาหลง0.00 0.00 0.00
5นาโคก0.00 0.00 0.00
6ท่าจีน21.00 10.00 47.62
7นาดี5.00 3.00 60.00
8ท่าทราย10.00 9.00 90.00
9คอกกระบือ0.00 0.00 0.00
10บางน้ำจืด0.00 0.00 0.00
11พันท้ายนรสิงห์5.00 4.00 80.00
12โคกขาม32.00 27.00 84.38
13บ้านเกาะ5.00 4.00 80.00
14บางกระเจ้า8.00 6.00 75.00
15บางหญ้าแพรก42.00 25.00 59.52
16ชัยมงคล2.00 1.00 50.00
17รวมทั้งหมด204.00 142.00 69.61
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 9 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565