DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ตะพานหิน26.00 13.00 50.00
2งิ้วราย19.00 15.00 78.95
3ห้วยเกตุ6.00 1.00 16.67
4ไทรโรงโขน8.00 4.00 50.00
5หนองพยอม47.00 43.00 91.49
6ทุ่งโพธิ์2.00 2.00 100.00
7ดงตะขบ17.00 16.00 94.12
8คลองคูณ29.00 17.00 58.62
9วังสำโรง3.00 3.00 100.00
10วังหว้า16.00 15.00 93.75
11วังหลุม12.00 11.00 91.67
12ทับหมัน2.00 0.00 0.00
13ไผ่หลวง16.00 14.00 87.50
14รวมทั้งหมด203.00 154.00 75.86
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565