DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1แม่ใจ28.00 24.00 85.71
2ศรีถ้อย0.00 0.00 0.00
3แม่สุก4.00 3.00 75.00
4ป่าแฝก4.00 3.00 75.00
5บ้านเหล่า28.00 28.00 100.00
6เจริญราษฎร์41.00 37.00 90.24
7รวมทั้งหมด105.00 95.00 90.48
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565