DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1หย่วน24.00 24.00 100.00
2น้ำแวน26.00 26.00 100.00
3เวียง18.00 14.00 77.78
4ฝายกวาง26.00 22.00 84.62
5เจดีย์คำ6.00 5.00 83.33
6ร่มเย็น33.00 25.00 75.76
7เชียงบาน17.00 14.00 82.35
8แม่ลาว15.00 13.00 86.67
9อ่างทอง31.00 25.00 80.65
10ทุ่งผาสุข27.00 23.00 85.19
11รวมทั้งหมด223.00 191.00 85.65
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565