DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1วารินชำราบ1.00 1.00 100.00
2ธาตุ1.00 1.00 100.00
3ท่าลาด23.00 11.00 47.83
4โนนโหนน0.00 0.00 0.00
5คูเมือง0.00 0.00 0.00
6สระสมิง0.00 0.00 0.00
7คำน้ำแซบ44.00 44.00 100.00
8บุ่งหวาย58.00 18.00 31.03
9คำขวาง8.00 7.00 87.50
10โพธิ์ใหญ่1.00 1.00 100.00
11แสนสุข1.00 1.00 100.00
12หนองกินเพล34.00 34.00 100.00
13โนนผึ้ง0.00 0.00 0.00
14เมืองศรีไค0.00 0.00 0.00
15บุ่งไหม0.00 0.00 0.00
16รวมทั้งหมด171.00 118.00 69.01
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565