DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คูหาสวรรค์84.00 56.00 66.67
2เขาเจียก29.00 16.00 55.17
3ท่ามิหรำ11.00 8.00 72.73
4โคกชะงาย45.00 41.00 91.11
5นาท่อม29.00 21.00 72.41
6ปรางหมู่31.00 26.00 83.87
7ท่าแค46.00 33.00 71.74
8ลำปำ44.00 41.00 93.18
9ตำนาน69.00 58.00 84.06
10ควนมะพร้าว82.00 66.00 80.49
11ร่มเมือง19.00 10.00 52.63
12ชัยบุรี61.00 48.00 78.69
13นาโหนด65.00 45.00 69.23
14พญาขัน36.00 29.00 80.56
15รวมทั้งหมด651.00 498.00 76.50
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565