DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านนา124.00 109.00 87.90
2ป่าชิง56.00 51.00 91.07
3สะพานไม้แก่น74.00 72.00 97.30
4สะกอม87.00 66.00 75.86
5นาหว้า73.00 65.00 89.04
6นาทับ186.00 143.00 76.88
7น้ำขาว47.00 40.00 85.11
8ขุนตัดหวาย42.00 33.00 78.57
9ท่าหมอไทร72.00 67.00 93.06
10จะโหนง70.00 59.00 84.29
11คู93.00 84.00 90.32
12แค51.00 39.00 76.47
13คลองเปียะ51.00 39.00 76.47
14ตลิ่งชัน174.00 154.00 88.51
15รวมทั้งหมด1,200.00 1,021.00 85.08
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565