DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านแพ้ว37.00 29.00 78.38
2หลักสาม21.00 15.00 71.43
3ยกกระบัตร34.00 27.00 79.41
4โรงเข้39.00 36.00 92.31
5หนองสองห้อง19.00 18.00 94.74
6หนองบัว15.00 12.00 80.00
7หลักสอง3.00 2.00 66.67
8เจ็ดริ้ว1.00 1.00 100.00
9คลองตัน0.00 0.00 0.00
10อำแพง1.00 1.00 100.00
11สวนส้ม1.00 1.00 100.00
12เกษตรพัฒนา0.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด171.00 142.00 83.04
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565