DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1มหาชัย127.00 77.00 60.63
2บ้านบ่อ8.00 5.00 62.50
3บางโทรัด0.00 0.00 0.00
4กาหลง2.00 0.00 0.00
5นาโคก0.00 0.00 0.00
6ท่าจีน12.00 8.00 66.67
7นาดี19.00 9.00 47.37
8ท่าทราย23.00 14.00 60.87
9คอกกระบือ17.00 12.00 70.59
10บางน้ำจืด4.00 3.00 75.00
11พันท้ายนรสิงห์6.00 3.00 50.00
12โคกขาม37.00 14.00 37.84
13บ้านเกาะ6.00 4.00 66.67
14บางกระเจ้า5.00 2.00 40.00
15บางหญ้าแพรก75.00 38.00 50.67
16ชัยมงคล2.00 1.00 50.00
17รวมทั้งหมด343.00 190.00 55.39
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565