DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านยาง21.00 13.00 61.90
2บ้านหัน47.00 46.00 97.87
3บ้านเดื่อ90.00 58.00 64.44
4บ้านเป้า54.00 53.00 98.15
5กุดเลาะ38.00 7.00 18.42
6โนนกอก23.00 21.00 91.30
7สระโพนทอง28.00 25.00 89.29
8หนองข่า1.00 0.00 0.00
9หนองโพนงาม80.00 30.00 37.50
10บ้านบัว1.00 1.00 100.00
11ซับสีทอง45.00 42.00 93.33
12รวมทั้งหมด428.00 296.00 69.16
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565