DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1วารินชำราบ32.00 18.00 56.25
2ธาตุ3.00 1.00 33.33
3ท่าลาด97.00 66.00 68.04
4โนนโหนน26.00 9.00 34.62
5คูเมือง47.00 9.00 19.15
6สระสมิง20.00 9.00 45.00
7คำน้ำแซบ50.00 45.00 90.00
8บุ่งหวาย71.00 62.00 87.32
9คำขวาง71.00 68.00 95.77
10โพธิ์ใหญ่2.00 1.00 50.00
11แสนสุข35.00 27.00 77.14
12หนองกินเพล39.00 36.00 92.31
13โนนผึ้ง29.00 21.00 72.41
14เมืองศรีไค1.00 1.00 100.00
15บุ่งไหม7.00 5.00 71.43
16รวมทั้งหมด530.00 378.00 71.32
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565