DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขมราฐ105.00 47.00 44.76
2ขามป้อม12.00 4.00 33.33
3เจียด33.00 32.00 96.97
4หนองผือ36.00 26.00 72.22
5นาแวง69.00 65.00 94.20
6แก้งเหนือ39.00 29.00 74.36
7หนองนกทา33.00 30.00 90.91
8หนองสิม41.00 18.00 43.90
9หัวนา38.00 25.00 65.79
10รวมทั้งหมด406.00 276.00 67.98
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565