DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขื่องใน11.00 7.00 63.64
2สร้างถ่อ53.00 23.00 43.40
3ค้อทอง16.00 11.00 68.75
4ก่อเอ้2.00 1.00 50.00
5หัวดอน20.00 16.00 80.00
6ชีทวน2.00 2.00 100.00
7ท่าไห20.00 20.00 100.00
8นาคำใหญ่25.00 25.00 100.00
9แดงหม้อ23.00 8.00 34.78
10ธาตุน้อย35.00 15.00 42.86
11บ้านไทย5.00 3.00 60.00
12บ้านกอก11.00 10.00 90.91
13กลางใหญ่10.00 5.00 50.00
14โนนรัง1.00 1.00 100.00
15ยางขี้นก21.00 12.00 57.14
16ศรีสุข12.00 6.00 50.00
17สหธาตุ16.00 11.00 68.75
18หนองเหล่า18.00 13.00 72.22
19รวมทั้งหมด301.00 189.00 62.79
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565