DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ลำปลายมาศ0.00 0.00 0.00
2หนองคู45.00 31.00 68.89
3แสลงพัน68.00 44.00 64.71
4ทะเมนชัย20.00 12.00 60.00
5ตลาดโพธิ์14.00 14.00 100.00
6หนองกะทิง5.00 5.00 100.00
7โคกกลาง26.00 22.00 84.62
8โคกสะอาด39.00 36.00 92.31
9เมืองแฝก39.00 35.00 89.74
10บ้านยาง33.00 17.00 51.52
11ผไทรินทร์36.00 28.00 77.78
12โคกล่าม64.00 64.00 100.00
13หินโคน1.00 0.00 0.00
14บุโพธิ์11.00 11.00 100.00
15หนองโดน32.00 17.00 53.13
16รวมทั้งหมด433.00 336.00 77.60
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565