DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นางรอง4.00 0.00 0.00
2สะเดา64.00 62.00 96.88
3ชุมแสง27.00 25.00 92.59
4หนองโบสถ์22.00 22.00 100.00
5หนองกง32.00 23.00 71.88
6หนองไทร40.00 29.00 72.50
7ก้านเหลือง16.00 15.00 93.75
8บ้านสิงห์13.00 12.00 92.31
9ลำไทรโยง14.00 14.00 100.00
10ทรัพย์พระยา51.00 39.00 76.47
11หนองยายพิมพ์32.00 21.00 65.63
12หัวถนน27.00 20.00 74.07
13ทุ่งแสงทอง0.00 0.00 0.00
14หนองโสน6.00 6.00 100.00
15รวมทั้งหมด348.00 288.00 82.76
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565