DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1กระสัง4.00 2.00 50.00
2ลำดวน58.00 57.00 98.28
3สองชั้น63.00 47.00 74.60
4สูงเนิน36.00 23.00 63.89
5หนองเต็ง36.00 29.00 80.56
6เมืองไผ่50.00 39.00 78.00
7ชุมแสง43.00 42.00 97.67
8บ้านปรือ58.00 18.00 31.03
9ห้วยสำราญ2.00 1.00 50.00
10กันทรารมย์77.00 72.00 93.51
11ศรีภูมิ23.00 20.00 86.96
12รวมทั้งหมด450.00 350.00 77.78
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565