DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านแพ้ว20.00 14.00 70.00
2หลักสาม16.00 7.00 43.75
3ยกกระบัตร9.00 5.00 55.56
4โรงเข้46.00 36.00 78.26
5หนองสองห้อง52.00 38.00 73.08
6หนองบัว14.00 7.00 50.00
7หลักสอง21.00 11.00 52.38
8เจ็ดริ้ว12.00 2.00 16.67
9คลองตัน19.00 9.00 47.37
10อำแพง28.00 16.00 57.14
11สวนส้ม14.00 9.00 64.29
12เกษตรพัฒนา14.00 9.00 64.29
13รวมทั้งหมด265.00 163.00 61.51
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565