DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1มหาชัย151.00 103.00 68.21
2บ้านบ่อ2.00 2.00 100.00
3บางโทรัด33.00 29.00 87.88
4กาหลง44.00 43.00 97.73
5นาโคก2.00 0.00 0.00
6ท่าจีน72.00 66.00 91.67
7นาดี48.00 42.00 87.50
8ท่าทราย163.00 155.00 95.09
9คอกกระบือ11.00 9.00 81.82
10บางน้ำจืด4.00 4.00 100.00
11พันท้ายนรสิงห์29.00 19.00 65.52
12โคกขาม43.00 35.00 81.40
13บ้านเกาะ24.00 18.00 75.00
14บางกระเจ้า26.00 23.00 88.46
15บางหญ้าแพรก132.00 63.00 47.73
16ชัยมงคล2.00 2.00 100.00
17รวมทั้งหมด786.00 613.00 77.99
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565