DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1วารินชำราบ111.00 90.00 81.08
2ธาตุ38.00 36.00 94.74
3ท่าลาด137.00 103.00 75.18
4โนนโหนน17.00 16.00 94.12
5คูเมือง23.00 15.00 65.22
6สระสมิง37.00 15.00 40.54
7คำน้ำแซบ51.00 46.00 90.20
8บุ่งหวาย99.00 89.00 89.90
9คำขวาง50.00 43.00 86.00
10โพธิ์ใหญ่57.00 56.00 98.25
11แสนสุข19.00 17.00 89.47
12หนองกินเพล92.00 89.00 96.74
13โนนผึ้ง79.00 75.00 94.94
14เมืองศรีไค49.00 44.00 89.80
15บุ่งไหม79.00 78.00 98.73
16รวมทั้งหมด938.00 812.00 86.57
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 4 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565