DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขมราฐ167.00 113.00 67.66
2ขามป้อม106.00 103.00 97.17
3เจียด70.00 68.00 97.14
4หนองผือ101.00 101.00 100.00
5นาแวง93.00 84.00 90.32
6แก้งเหนือ82.00 82.00 100.00
7หนองนกทา76.00 36.00 47.37
8หนองสิม20.00 19.00 95.00
9หัวนา185.00 145.00 78.38
10รวมทั้งหมด900.00 751.00 83.44
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 4 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565