DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขื่องใน23.00 18.00 78.26
2สร้างถ่อ52.00 28.00 53.85
3ค้อทอง23.00 15.00 65.22
4ก่อเอ้46.00 18.00 39.13
5หัวดอน35.00 20.00 57.14
6ชีทวน44.00 43.00 97.73
7ท่าไห41.00 36.00 87.80
8นาคำใหญ่31.00 31.00 100.00
9แดงหม้อ37.00 13.00 35.14
10ธาตุน้อย34.00 5.00 14.71
11บ้านไทย26.00 26.00 100.00
12บ้านกอก14.00 14.00 100.00
13กลางใหญ่13.00 6.00 46.15
14โนนรัง36.00 32.00 88.89
15ยางขี้นก39.00 30.00 76.92
16ศรีสุข23.00 8.00 34.78
17สหธาตุ21.00 6.00 28.57
18หนองเหล่า43.00 27.00 62.79
19รวมทั้งหมด581.00 376.00 64.72
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 4 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565