DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับตำบล

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ตลาด86.00 41.00 47.67
2บางพึ่ง0.00 0.00 0.00
3บางจาก61.00 29.00 47.54
4บางครุ53.00 26.00 49.06
5บางหญ้าแพรก2.00 1.00 50.00
6บางหัวเสือ7.00 4.00 57.14
7สำโรงใต้8.00 6.00 75.00
8บางยอ36.00 16.00 44.44
9บางกะเจ้า1.00 0.00 0.00
10บางน้ำผึ้ง8.00 4.00 50.00
11บางกระสอบ13.00 9.00 69.23
12บางกอบัว3.00 2.00 66.67
13ทรงคนอง10.00 6.00 60.00
14สำโรง7.00 6.00 85.71
15สำโรงกลาง34.00 34.00 100.00
16รวมทั้งหมด329.00 184.00 55.93
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565